Vår politik

Feministiskt initiativ Karlstad kommer att vara den antirasistiska och feministiska rösten i kommunen!

Vår politik handlar om Mäns våld mot kvinnor, Klimat och miljö, Skola och förskola, Kultur och fritid och Arbete och sysselsättning.

Vi vill integrera intersektionell maktanalys i beslutsfattandet i kommunen för att förhindra att beslut cementerar redan rådande maktordningar och fortsätter gynna de grupper som redan är gynnade i samhället. Det vill säga vita, heterosexuella, cis-män, normalfunktionella, medel- och överklass. Intersektionell analys innebär att man ser till hur flera olika maktordningar samverkar. Exempel på maktordningar är sexualitet, funktion, kön, etnicitet, klass och ålder.

Karlstads kommun är både kommunens och länets största arbetsgivare och är därför en viktig förebild för den övriga arbetsmarknaden när det gäller åtgärder för att nå jämställdhet. Karlstads kommun ligger i framkant i Sverige vad gäller HBT-certifiering av kommunala verksamheter och för att upprätthålla och förbättra den ställningen krävs en höjning av kompetensnivån.

Kommunens resurser måste fördelas så att de kommer alla invånare till gagn, något som kräver en jämställdshetsanalys av budgeten.

• Fi Karlstad ska verka för en HBT-certifiering av alla kommunala verksamheter, inklusive nämnder, kommunfullmäktige och styrelser.

• Fi Karlstad vill att kommunens budget ska läggas utifrån ett jämställdhetsperpektiv.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem och bör ses som en säkerhetspolitisk fråga. I det förbyggande och krishanterande arbetet mot våldet är kvinno- och tjejjourer är en oumbärlig resurs och ska inte vara beroende av olika tillfälliga bidrag.

• Fi Karlstad ska verka för att Alla Kvinnors Hus Karlstad ska ha en fast kommunal finansiering.

• Fi Karlstad ska verka för att Karlstads kommun tillhandahåller en utbildning för anställda inom socialtjänst och behandlingsverksamhet om alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv.

• Fi Karlstad ska verka för att kommunen ska inrätta ett kvinnoseparatistiskt skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik.

• Fi Karlstad ska verka för att det våldspreventiva arbetet utvecklas i kommunen och att fokus riktas mot kopplingen mellan maskulinitet och våld samt sker ur ett tydligt intersektionellt perspektiv.

Klimat och miljö

Trots att det finns en livlig debatt på både nationell, regional och lokal nivå så är det få som pratar om miljö och klimat ur ett maktperspektiv. Fi Karlstad anser att de maktordningar som idag styr både global och lokal ekonomi också är en bidragande orsak till den miljöförstöring som sker.

• Fi Karlstad ska verka för att införa en köttfri dag per vecka inom kommunal verksamhet. Det är bra ur ett etiskt, hälsomässigt och miljömässigt perspektiv.

• Fi Karlstad ska verka för att införa gratis kollektivtrafik i Karlstad. Kollektivtrafikresande ger mindre biltrafik med mindre utsläpp, vilket är positivt för miljön. Detta underlättar också resandet för alla invånare, oavsett inkomst.

• Fi Karlstad ska verka för att Karlstads kommun ska genomföra sina arrangemang på ett miljömässigt hållbart sätt.

Skola och förskola

Skolan ska vara en trygg och inkluderande plats för alla barn och unga oavsett könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, funktion, klass, sexuell läggning eller ålder. Pedagogiken i Karlstads skolor ska utgå från en normkritisk grund där inspiration och kreativitet är ledord i lärandet.

• Fi Karlstad ska verka för att Karlstads kommun ska genomföra en genuscertifiering för all skol- och förskolepersonal i den kommunala verksamheten. Certifieringen innehåller en normkritisk vidareutbildning för personalen som ska minimera risken för att verksamheten reproducerar diskriminerande normer.

• Alla barn i Karlstads kommun har rätt till undervisning. Detta gäller även gömda flyktingar, papperslösa och andra som på liknande sätt marginaliserats i samhället. Fi Karlstad ska verka för att även dessa barn får tillgång till en trygg, meningsfull och utvecklande skolgång.

• Fi Karlstad ska verka för ett ökat elevinflytande, samt att elevråd och elevkårers möjligheter att genom etablerade arbetsstrukturer kan påverka både skoladministration och politiker. Ett led i arbetet skulle vara att stärka banden mellan elevråd, elevkårer och Karlstads ungdomsfullmäktige.

Kultur och fritid

Kultur är resultatet av mötet mellan människor och utbytet av idéer – både globalt och lokalt. Därför är det viktigt att hitta former för att alla invånare ska känna sig representerade i kommunens kulturliv. Fi Karlstad vill ge möjlighet för alla att ta del av kultur och uttrycka sig i det offentliga rummet. Vi vill också ge möjligheter för alla invånare att ägna sig åt den fritidssyssla eller idrott som de vill hålla på med – oavsett könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, funktion, klass, sexuell läggning eller ålder.

• Fi Karlstad ska verka för att den totala fördelningen av talare och artister, vid de evenemang som kommunen arrangerar och ger stöd till, ska vara ska vara representativ för befolkningens könsidentiteter och kulturella bakgrunder. Detta för att motverka den mans- och vithetsdominans som råder bland artister, talare och utställare vid större evenemang.

• Fi Karlstad vill skapa fasta utställningsplatser där invånarna kan ta del av konst och själva uttrycka sig.

• Fi Karlstad ska verka för att Karlstads kommun fortsätter sitt arbete med att HBT-certifiera fritidsverksamhet för barn och unga i kommunen. Förutom att kommunala verksamheter bör arbeta för att behålla sin certifiering bör Karlstads kommun även verka för att fristående idrottsföreningar och frivilligorganisationer som får ekonomiskt stöd av kommunen HBT-certifieras.

• Fi Karlstad ska verka för att Karlstads kommun fortsätter stödja och skapa förutsättning för vidareutveckling av HBTQ-fritidsgårdsverksamheten Bfree.

Arbete och sysselsättning

Arbete ska handla om mer än försörjning och ekonomi. Arbete är något som ska bidra till individuell och kollektiv utveckling på ett hållbart sätt, både för miljön och för individen.

En stor andel av de som jobbar i kommunen jobbar inom vård och omsorg. Vi ser delade turer, felprioriteringar kring tid och omsorg, låga löner och deltidsanställningar – problem som är en följd av den låga statusen som kvinnodominerade yrken har. I dagsläget finns det många som har alldeles för hög arbetsbelastning vilket leder till förslitningsskador och höga sjukskrivningstal.

Parallellt med detta finns det en stor kategori människor som är arbetslösa eller som inte har tillräckligt med arbete för att klara sin försörjning. Gruppen utrikesfödda kvinnor är den grupp som i högst utsträckning utesluts från arbetsmarknaden. Fi Karlstad vill se en omställning av hur arbete fördelas i samhället. Och vi ser gärna att den startar lokalt.

• Fi Karlstad ska verka för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och löneutveckling inom hemtjänsten i Karlstads kommun. På sikt vill vi ha sex timmars arbetsdag för alla kommunanställda.

• Fi Karlstad ska verka för att arbetsvillkoren för de anställda inom vård och omsorg i Karlstads kommun förbättras avsevärt. Inga delade turer!

• Fi Karlstad ska verka för att få bort diskrimineringen på arbetsmarknaden och att hjälpa arbetsgivare i kommunen att anställa utrikesfödda kvinnor.